ΔΗΛΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Δήλωση Πολιτικού Γάμου μεταξύ Ελλήνων ή μικτού

Η εμπρόθεσμη δήλωση πολιτικού γάμου γίνεται στο Γενικό Προξενείο εντός 40 ημερών από την τέλεσή του αυτοπροσώπως από τους δύο συζύγους ή τον έναν εξ αυτών, εφοδιασμένο με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Μετά πάροδο της ως άνω προθεσμίας η δήλωση αυτή θεωρείται εκπρόθεσμη και συνεπάγεται καταβολή οριζόμενου από τον Νόμο προστίμου.

Για την δήλωση αυτή απαιτούνται :

α) Τα διαβατήρια των συζύγων.

β) Η ληξιαρχική πράξη γάμου των γερμανικών Αρχών (HEIRATSURKUNDE).

γ) Απόσπασμα από το ληξιαρχικό οικογενειακό βιβλίο (FAMILIENBUCH)

δ) Δήλωση των γονέων για τον προσδιορισμό του επωνύμου των τέκνων, εφόσον δεν αναγράφεται στην ληξιαρχική πράξη γάμου των γερμανικών Αρχών (HEIRATSURKUNDE)

ε) Πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής στα Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας της Ελλάδος των δύο συζύγων (όταν πρόκειται για γάμο μεταξύ Ελλήνων υπηκόων) ή του Έλληνα / της Ελληνίδας συζύγου (σε περίπτωση μικτού γάμου).

Δήλωση Θρησκευτικού Γάμου μεταξύ Ελλήνων ή μικτού

Η εμπρόθεσμη δήλωση τέλεσης θρησκευτικού γάμου γίνεται στο Γενικό Προξενείο εντός 40 ημερών από την τέλεσή του αυτοπροσώπως από τους δύο συζύγους ή τον έναν εξ αυτών, εφοδιασμένο με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Μετά πάροδο της ως άνω προθεσμίας η δήλωση αυτή θεωρείται εκπρόθεσμη και συνεπάγεται καταβολή οριζόμενου από τον Νόμο προστίμου.

Για την δήλωση αυτή απαιτούνται:

α) Τα διαβατήρια των συζύγων.

β) Το πιστοποιητικό τέλεσης του γάμου που εκδόθηκε από τον ιερέα.

γ) Πράξη προσδιορισμού επωνύμου των τέκνων της εκκλησίας

δ) Πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής στα Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας της Ελλάδος των δύο συζύγων (όταν πρόκειται για γάμο μεταξύ Ελλήνων υπηκόων) ή του Έλληνα / της Ελληνίδας συζύγου (σε περίπτωση μικτού γάμου)

Μετά την δήλωση του πολιτικού ή θρησκευτικού γάμου και την παραλαβή επικυρωμένου αντιγράφου της ληξιαρχικής πράξης (είτε αμέσως είτε ταχυδρομικώς), οι ενδιαφερόμενοι μεριμνούν για την αποστολή της μαζί με σχετική αίτησή τους στον Δήμο ή Κοινότητα εγγραφής τους στην Ελλάδα προς ενημέρωση της δημοτολογικής καταστάσεώς τους (άνοιγμα οικογενειακής μερίδας ). Στην περίπτωση που οι σύζυγοι δεν είναι δημότες του ιδίου Δήμου ή Κοινότητας, ο/η σύζυγος που επιθυμεί την μεταδημότευσή του στο Δήμο ή Κοινότητα εγγραφής του άλλου συζύγου, θα πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτησή του στο Δήμο ή Κοινότητα, στον οποίο επιθυμεί να μεταδημοτεύσει.

β) Πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής του στο Δήμο ή την Κοινότητα, από τον οποίο επιθυμεί να μεταδημοτεύσει.

Για την δήλωση του πολιτικού ή θρησκευτικού γάμου στις αρμόδιες γερμανικές Αρχές οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο αρμόδιο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας τους τη ληξιαρχική πράξη γάμου μεταφρασμένη στη γερμανική γλώσσα.

Δήλωση Γέννησης

Η εμπρόθεσμη δήλωση γέννησης τέκνου γίνεται στις κατά τόπους Προξενικές Αρχές εντός 10 ημερών από την γέννηση. Μετά πάροδο της ως άνω προθεσμίας η δήλωση αυτή θεωρείται εκπρόθεσμη και συνεπάγεται καταβολή οριζόμενου από τον Νόμο προστίμου.

1α) Τέκνο που γεννήθηκε σε γάμο :

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσέλευση και των δύο γονέων, η δήλωση μπορεί να γίνει από τον ένα γονέα με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, στην οποία θα αναγράφεται ρητά επίσης το κύριο όνομα και το επώνυμο του τέκνου. Για την δήλωση απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Τα διαβατήρια των γονέων.

β) Η ληξιαρχική πράξη γέννησης από τις γερμανικές Αρχές (GEBURTSURKUNDE).

γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων από τον Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος, όπου είναι καταχωρημένη η οικογενειακή τους μερίδα.

1β) Τέκνο που γεννήθηκε εκτός γάμου και ο πατέρας το έχει αναγνωρίσει ή επιθυμεί την αναγνώρισή του :

Για τη δήλωση απαιτούνται τα εξής:

α) Αυτοπρόσωπη παρουσία των γονέων

β) Τα διαβατήρια των γονέων.

γ) Η ληξιαρχική πράξη γέννησης από τις γερμανικές Αρχές (GEBURTSURKUNDE).

δ) Πρόσφατα πιστοποιητικά εγγραφής στα Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας της Ελλάδος των γονέων (όταν πρόκειται για Έλληνες υπηκόους) ή του ενός γονέα (όταν ο ένας εκ των δύο είναι υπήκοος άλλης χώρας).

ε) Πράξη αναγνώρισης του τέκνου ενώπιον της αρμόδιας γερμανικής Υπηρεσίας Προστασίας Ανηλίκων (JUGENDAMT) ή ενώπιον συμβολαιογράφου.

1γ) Μη αναγνωρισθέν , εκτός γάμου, τέκνο :

Για τη δήλωση απαιτούνται τα εξής:

α)Το διαβατήριο της μητέρας.

β) Η ληξιαρχική πράξη γέννησης από τις γερμανικές Αρχές (GEBURTSURKUNDE).

γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής στα Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας της Ελλάδος της μητέρας.

Τονίζουμε ιδιαίτερα τη σημασία της εγγραφής αδήλωτων και γενικά της δημοτολογικής τακτοποίησης σε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος, τόσο για την ευχερή διεκπεραίωση των υποθέσεών σας στην Ελλάδα , όσο και γιατί αποτελεί καθήκον αλλά και όφελος των Ελλήνων εξωτερικού να είναι νόμιμα εγγεγραμμένοι στην Ελλάδα.

Δήλωση Θανάτου

Δήλωση θανάτου γίνεται στις κατά τόπους Προξενικές Αρχές.

α) Εάν ο ενταφιασμός γίνει στην Γερμανία, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

Το διαβατήριο του νεκρού, καθώς και η ελληνική ταυτότητά του και το εκλογικό βιβλιάριο του, εφόσον υφίστανται.

Ληξιαρχική πράξη θανάτου από τις γερμανικές Αρχές (STERBEURKUNDE).

Γνωμάτευση ιατρού από την οποία θα προκύπτει η ακριβής αιτία θανάτου (AERZLICHES ATTEST).

 

β) Εάν ο ενταφιασμός γίνει στην Ελλάδα, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά :

Το διαβατήριο του νεκρού, καθώς και η ελληνική ταυτότητα του και το εκλογικό βιβλιάριο του, εφόσον υφίστανται.

Προσωρινό διαβατήριο του νεκρού για την μεταφορά της σορού (LEICHEΝPASS).

Ληξιαρχική πράξη θανάτου από τις γερμανικές Αρχές (STERBEURKUNDE).

Γνωμάτευση ιατρού από την οποία θα προκύπτει η ακριβής αιτία θανάτου(AERZΤLICHES ATTEST).

Βεβαίωση ταριχεύσεως ή συντηρήσεως, με την οποία θα πιστοποιείται ότι ο νεκρός δεν απεβίωσε από μολυσματική ή μεταδοτική ασθένεια (EINBALSAMIERUNGSBESCHEINIGUNG ή KONSERVIERUNGS-BESCHEINIGUNG) και ότι επιτρέπεται η μεταφορά της σορού.